Jagproklamasie 2010

Post Reply
Pieter101

Jagproklamasie 2010

Post by Pieter101 » Fri Nov 12, 2010 11:59 am

Hi julle, Noord kaap natuurbewaring het hierdie vir my gemail. Lees deur en maak voorstelle aan hulle. Of almal moet voorstelle vir Hein maak dan kan hy dit namens ons oordra. Of so iets???


DEPARTMENT OF TOURISM
ENVIRONMENT AND CONSERVATION
90 Long Street
Private Bag X6102
KIMBERLEY
8300
Kgetsanaposo X6102
KIMBERLEY
8300

ISEBE LEZOKHENKETHO, INDALO
NOLONDOLOZO
Inqxowa yeposi X6102
KIMBERLEY
8300 Longstraat 90
Privaatsak X6102
KIMBERLEY
8300

LEFAPHA LA BOJANALA,TIKOLOGO
LE TSHOMARELO

DEPARTEMENT VAN TOERISME
OMGEWING EN BEWARING
Tel: (053) 807 7400 Fax: (086) 515 1769Enquiries :
Dipatlisilo :
Navrae :
Imibuzo :
C.N. Scholtz Date :
Letlha :
Datum :
Umhla :
08/11/2010

Reference :
Tshupelo :
Verwysing :
Isalathiso :

21/5

JAGPROKLAMASIE 2010:  ORDONNANSIE OP NATUUR- EN OMGEWINGSBEWARING, 1974

1. Die jagproklamasie vir die Provinsie Noord-Kaap word jaarliks ingevolge die Ordonnansie op Natuur- en Omgewingsbewaring (Ordonnansie 19 van 1974) uitgevaardig deur die Lid van Uitvoerende Raad belas met Toerisme, Omgewing en Bewaring.

2. Ingevolge hierdie proklamasie word jagseisoene vir sekere beskermde wildspesies en jagvo?ls verklaar, asook die daaglikse jagbuit en die opheffing van sekere verbode jagmetodes. Daar is geen jagseisoen vir beskermde wilde diere wat nie in die jagproklamasie verskyn nie. Vir beskermde wilde diere wat nie ?n jagseisoen het nie, moet daar dan ?n permit uitgereik word, behalwe vir grondeienaars met die spesies op hul omheiningsertifikate.

3. Die jagproklamasie word op groot skaal onder die publiek versprei en enige laat wysigings aan die oorpronklike proklamasie kan slegs verwarring veroorsaak en wetstoepassing bemoeilik. Vir hierdie rede sal veranderings aan die proklamasie na verskyning slegs in uiterste gevalle en met deeglike motiverings deur die LUR oorweeg word.

4. Die Jagproklamasie vir 2010 word ter insae aangeheg. U word hiermee versoek om voor of op 22 November 2010 skriftelik aan te dui of die 2010 status quo vir u gebied in 2011 gehandhaaf moet word al dan nie.


5. Versoeke ter wysiging van die huidige posisie, asook die byvoeging van spesies moet asseblief met biologiese en ekologiese redes gemotiveer word. Versoeke wat nie behoorlik gemotiveer is nie, sal ongelukkig nie oorweeg word nie.

6. Die volgende aspekte moet asseblief in gedagte gehou word tydens die formulering van enige wysigings wat voorgestel word:

6.1. Die Ordonnansie maak slegs voorsiening vir die LUR om 'n jagbuit per dag af te kondig.

6.2. Versoeke vir die opskorting van verbode jagmetodes (Artikel 29 van Ordonnansie) moet behoorlik gemotiveer word.

7. U word vriendelik versoek om te konsulteer met u lede, sub-strukture of affiliale, na gelang van die geval, oor hierdie aangeleentheid. Dit is belangrik dat alle voorgestelde wysigings ons voor of op 22 November 2010 bereik, aangesien die jagproklamasie jaarliks in Desember afgekondig word en die administratiewe proses om die konsepproklamasie persgereed te kry geen ruimte laat om voorgestelde wysigings wat na genoemde keerdatum ontvang word, te verwerk nie.

8. U insette voor die gemelde datum sal waardeer word. Insette wat per faks ingedien word, is aanvaarbaar.

Die uwe


nms

DIREKTEUR

Beyers
Hero Member
Hero Member
Posts: 1409
Joined: Tue May 05, 2009 12:41 pm

Re: Jagproklamasie 2010

Post by Beyers » Mon Nov 29, 2010 7:13 pm

Dis Isten Cape se draft of dalk daft proklamasie

PROVINCE OF THE EASTERN CAPE
IPHONDO LEMPUMA KOLONI
PROVINSIE VAN DIE OOS-KAAP
Provincial Gazette
Igazethi Yephondo
Provinsiale Koerant
__________________________________________________________
Vol. ? BHISHO/KING WILLIAM?S TOWN, ? January 2011 No. ?
PROCLAMATION
by the
MEC for Economic Development and Environmental Affairs
No.? ? January 2011
1. I, Mcebisi Jonas, Member of the Executive Council for Economic Development and Environmental Affairs (DEDEA), acting in terms of section 78 and 79 of the Nature and Environmental Conservation Ordinance, 1974 (Ordinance No. 19 of 1974), and Section 18 of the Problem Animal Control Ordinance, 1957 (Ordinance 26 of 1957) hereby determine for the year 2011 the hunting seasons and the daily bag limits, as set out in the second and third columns, respectively, of Schedule 1, hereto in the Magisterial Districts of the Province of the Eastern Cape of the former Province of the Cape of Good Hope and in respect of wild animals mentioned in the first column of the said Schedule 1, and I hereby suspend the enforcement of sections 29 and 33 of the said Ordinance to the extent specified in the fourth column of the said Schedule 1, in the district and in respect of the species of wild animals and for the periods of the year 2011 indicated opposite any such suspension in the first and second columns, respectively, of the said Schedule 1.
2. In terms of Section 29 (e), [during the period between one hour after sunset on any day and one hour before sunrise on the following day], subject to the provisions of this ordinance, I prohibit hunting at night under the following proviso, that anyone intending to hunt at night for management purposes by culling wild animals or hunting proclaimed problem animals, in accordance with the ordinance, must apply to DEDEA for a permit, and must further notify the relevant DEDEA office, during office hours, prior to such intended hunt.
3. In terms of 33 (1), no person shall without a permit, use any motor vehicle or aircraft to hunt any wild animal or to hunt, disturb, drive or stampede any wild animal or animals for the purpose of filming or photographing such hunt, disturbance, drive or stampede or for any other purpose whatsoever.
4. In terms of Section 79 (f), subject to the provisions of this ordinance, I restrict the live transport of any wild animal, excluding birds, to the period 31 March to 31 October 2009.
5. In terms of Section 82 (1) (b), subject to the provisions of this ordinance, I prohibit the use of dogs in the hunting of any wild animal in any fenced area of 200 hectares or less in respect of which the operation of section 29 (l) has been suspended by proclamation under section 79 (b), without a permit issued in terms of the Nature and Environmental Conservation Ordinance, 1974 (Ordinance No. 19 of 1974).
6. Should any person, for any reason whatsoever, hunt any wild animal/s in contravention to the provisions of the ordinance, such person must notify the nearest DEDEA office within 24 hours of such contravention having taken place.
M. Jonas
MEC for Economic Development and Environmental Affairs

Date: xxxx

SCHEDULE 1

SPECIES & DISTRICTS HUNTING SEASON DAILY BAG LIMIT CONDITIONS & SUSPENSION OF LISTED SECTIONS
Antelope

Kudu (Tragelaphus strepsiceros)
Aberdeen 1 June - 31 August 1
Adelaide 1 June - 31 August 1
Albany 1 June - 31 August 1
Alexandria 1 June - 31 August 1
Bathurst 1 June - 31 August 1
Bedford 1 June - 31 August 1
Cradock 1 June - 31 August 1
Fort Beaufort 1 June - 31 August 1
Graaff-Reinet 1 June - 31 August 1
Hofmeyr 1 June - 31 August 1
Jansenville 1 June - 31 August 1
Joubertina 1 June - 31 August 1
Kirkwood 1 June - 31 August 1
Pearston 1 June - 31 August 1
Port Elizabeth 1 June - 31 August 1
Somerset East 1 June - 31 August 1
Uitenhage 1 June - 31 August 1
Middelburg 1 June - 31 August 1
Willowmore 1 June - 31 August 1
Hankey 1 June - 31 July 1
Steytlerville 1 June - 31 July 1
Burgersdorp
Queenstown
Tarkastad
Steynsburg
Venterstad 1 July - 31 July A total of 2 (two) only per landowner for the whole period. Prior to any hunting of kudu in these districts, the relevant DEDEA office must be notified, during office hours, of such intended hunt.  The results of the hunt must also be reported to the relevant DEDEA office, within 12 hours after the hunt. (Section 28 of Ordinance 19 of 1974)
?
SPECIES & DISTRICTS HUNTING SEASON DAILY BAG LIMIT CONDITIONS & SUSPENSION OF LISTED SECTIONS
Bushbuck (Tragelaphus scriptus)
All districts.  Restricted to rams only in Humansdorp 1 June - 31 July 1 Section 29 (l) ? dogs are not to be used to attack or kill
Common duiker (Sylvicapra grimmia) All districts, except Hankey (closed). Restricted to rams only in Humansdorp 1 June - 31 July 1
Grey rhebuck (Pelea capreolus) 1 June - 31 July 1
Grysbok (Raphicerus melanotis) All districts, except East London, King William's Town, Komga, Stutterheim, Hankey and Humansdorp (closed). 1 June - 31 July 1
Mountain reedbuck
(Redunca fulvorufula) 1 June - 31 July 2
Steenbok (Raphicerus campestris) All districts: except Humansdorp (closed) 1 June - 31 July 1
Blesbuck
(Damaliscus dorcas phillipsi)
1 January - 31 December Unrestricted Section 29 (b) [artificial light] and (e) [night] - note paragraph 2
Section 33(1) - use of a motor vehicle only
Burchells zebra
(Equus burchellii) 1 January - 31 December Unrestricted Section 29 (b) [artificial light] and (e) [night] - note paragraph 2
Section 33(1) - use of a motor vehicle only
Red hartebeest
(Alcelaphus buselaphus caama) 1 January - 31 December Unrestricted Section 29 (b) [artificial light] and (e) [night] - note paragraph 2
Section 33(1) - use of a motor vehicle only
Springbok
(Antidorcas marsupialis) 1 January - 31 December Unrestricted Section 29 (b) [artificial light] and (e) [night] - note paragraph 2
Section 33(1) - use of a motor vehicle only
Blue wildebeest
(Connochaetes taurinus) 1 January - 31 December Unrestricted Section 29 (b) [artificial light] and (e) [night] - note paragraph 2
Section 33(1) - use of a motor vehicle only
Fallow deer
(Cervus dama) 1 January - 31 December Unrestricted Section 29 (b) [artificial light] and (e) [night] - note paragraph 2
Section 33(1) - use of a motor vehicle only
Gemsbuck
(Oryx gazella) 1 January - 31 December Unrestricted Section 29 (b) [artificial light] and (e) [night] - note paragraph 2
Section 33(1) - use of a motor vehicle only
Impala
(Aepyceros melampus) 1 January - 31 December Unrestricted Section 29 (b) [artificial light] and (e) [night] - note paragraph 2
Section 33(1) - use of a motor vehicle only
Kafue lechwe
(Kobus leche kafuensis) 1 January - 31 December Unrestricted Section 29 (b) [artificial light] and (e) [night] - note paragraph 2
Section 33(1) - use of a motor vehicle only
Nyala
(Tragelaphus angasii) 1 January - 31 December Unrestricted Section 29 (b) [artificial light] and (e) [night] - note paragraph 2
Section 33(1) - use of a motor vehicle only
Red lechwe
(Kobus leche leche) 1 January - 31 December Unrestricted Section 29 (b) [artificial light] and (e) [night] - note paragraph 2
Section 33(1) - use of a motor vehicle only
Waterbuck
(Kobus ellipsiprymnus) 1 January - 31 December Unrestricted Section 29 (b) [artificial light] and (e) [night] - note paragraph 2
Section 33(1) - use of a motor vehicle only
?
SPECIES & DISTRICTS
(Applicable to all districts) HUNTING SEASON DAILY BAG LIMIT CONDITIONS & SUSPENSION OF LISTED SECTIONS
Black-backed jackal
(Canis mesomelas)
1 January - 31 December Unrestricted Section 29 (a) [fire or poison], (b) [artificial light], (d) [trap], (e) [night], (g) [calibre less than five coma six millimetres], (h) [automatic], (l) [dog]
In terms of (a), only registered poison by registered problem animal control hunter may be used.
In terms of (d), it excludes wire snares and any gin trap without an offset and a set screw.
In terms of (e), note paragraph 2
Section 33(1) - use of a motor vehicle only
Bushpig
(Potamochoerus porcus) 1 January - 31 December Unrestricted Section 29 (b) [artificial light], (d) [trap], (e) [night], (h) [automatic], (l) [dog]
In terms of (d), the use of traps is confined only to the use of a cage and excludes any other illegal method such as wire snares and any gin trap.
In terms of (e), note paragraph 2 - permit only issued in terms of cultivated lands.
In terms of (l), dogs not to be used to attack or kill.
Section 33(1) - use of a motor vehicle only
Chacma baboon
(Papio ursinus 1 January - 31 December Unrestricted Section 29 (d) [trap] - the use of traps is confined only to the use of a cage and excludes any other illegal method such as wire snares and any gin trap
Hares (Lepus spp) 1 April - 30 September 5 Section 29 (g) [calibre less than five coma six millimetres]
Caracal
(Caracal caracal) 1 January - 31 December Unrestricted Section 29 (a) [fire or poison], (b) [artificial light], (d) [trap], (e) [night], (g) [calibre less than five coma six millimetres], (h) [automatic], (l) [dog]
In terms of (a), only registered poison by registered problem animal control hunter may be used.
In terms of (d), it excludes wire snares and any gin trap without an offset and a set screw.
In terms of (e), note paragraph 2
Section 33(1) - use of a motor vehicle only
Rock dassie
(Procavia capensis) 1 April - 30 September 5 Section 29 (d) [trap] and (g) [calibre less than five coma six millimetres] - it excludes wire snares and any gin trap
Rodents (excluding porcupines) 1 January - 31 December Unrestricted Section 29 (a) [fire or poison], (b) [artificial light], (d) [trap], (e) [night], (g) [calibre less than five coma six millimetres] & (l) [dog]
In terms of (d), the use of traps is confined only to the use of a cage and excludes any other illegal method such as wire snares and any gin trap.
?
SPECIES & DISTRICTS
(Applicable to all districts) HUNTING SEASON DAILY BAG LIMIT CONDITIONS & SUSPENSION OF LISTED SECTIONS
Porcupine
(Hystrix africaeaustralis)
1 January - 31 December Unrestricted Section 29 (b) [artificial light], (d) [trap], (e) [night], (g) [calibre less than five coma six millimetres] & (l) [dog].
In terms of (b) and (e) prior to any hunting, the relevant DEDEA office must be notified, during office hours, of such intended hunt.
In terms of (d), the use of traps is confined only to the use of a cage and excludes any other illegal method such as wire snares and any gin trap.
Vervet monkey
(Cercopithecus aethiops) 1 January - 31 December Unrestricted Section 29 (d) [trap] & (g) [calibre less than five coma six millimetres]
In terms of (d), the use of traps is confined only to the use of a cage and excludes any other illegal method such as wire snares and any gin trap.
Warthog
(Phacochoerus africanus)
1 January - 31 December Unrestricted Section 29 (b) [artificial light], (d) [trap], (e) [night], (h) [automatic] & (l) [dog].
In terms of (d), it excludes wire snares and any gin trap without an offset and a set screw.
In terms of (e), note paragraph 2
In terms of (l), dogs not to be used to attack or kill.
Section 33(1) ? use of a motor vehicle only
?
BIRDS: OPEN HUNTING SEASON DAILY BAG LIMIT SUSPENSION OF SECTION 29
Applicable to all districts in the Eastern Cape portion of the former Cape of Good Hope.
Cape francolin
(Pternistis capensis) 1 March - 1 August 4 (g)
Cape shoveller
(Anas smithii) 1 May - 1 August 2 (g)
Cape sparrow
(Passer melanurus) 1 January - 31 December Unrestricted (g)
Cape turtle dove
(Streptopelia capicola) 1 January - 31 December Unrestricted (g)
Cape weaver
(Polceus capensis) 1 January - 31 December Unrestricted (d) excludes mist nets
Cape white-eye
(Zosterops pallidus) 1 January - 31 December Unrestricted (d) excludes mist nets
Cape teal
(Anas capensis) 1 May - 1 August 2 (g)
Egyptian goose
(Alopochen aegyptiacus) 1 January - 1 August 10 (g)
Grey-wing partridge
(Scleroptila africanus) 1 April - 30 June 4 (g)
Helmeted guineafowl
(Numida meleagris) 1 May - 31 August 5 (g)
Laughing dove
(Streptopelia senegalensis) 1 January - 31 December Unrestricted (g)
Mousebirds
(Coliidae) 1 January - 31 December Unrestricted (d) excludes mist nets
Orange River partridge
(Scleroptila levaillantoides) 1 January - 31 May 4 (g)
Pied crow
(Corvus albus) 1 January - 31 December Unrestricted (d) excludes mist nets
Pied starling
(Spreo bicolor) 1 January - 31 December Unrestricted (d) excludes mist nets
Quail
(Coturnix coturnix) 1 May - 31 August 10
Rameron pigeon
(Columba arquatrix) 1 June - 1 August 5 (g)
Redbilled quelea
(Quelea quelea) 1 January - 31 December Unrestricted (d) excludes mist nets
Redbilled teal
(Anas erythrorhyncha) 1 May - 1 August 3 (g)
Red bishop
(Euplectes orix) 1 January - 31 December Unrestricted (d) excludes mist nets
Red-eyed dove
(Streptopelia semitorquata) 1 January - 31 December Unrestricted (g)
Red-necked francolin
(Pternistis afer) 1 May - 1 August 4 (g)
Red-wing partridge
(Scleroptila levaillantii) 1 March - 1 August 4 (g)
Rock pigeon
(Columba guinea) 1 January - 31 December Unrestricted (g)
South African shelduck
(Tadorna cana) 1 January - 31 March 2 (g)
Southern Pochard
(Netta erythrophthalma) 1 May - 1 August 2 (g)
Spurwing goose
(Plectropterus gambensis) 1 March - 1 August 5 (g)
White-faced duck
(Dendrocygna viduata) 1 May - 1 August 2 (g)
Whitenecked raven
(Corvis albicollis) 1 January - 31 December Unrestricted (d) excludes mist nets
Yellowbilled duck
(Anas undulata) 1 May - 1 August 3 (g)


NOTICE 5 OF 2011
HUNTING SEASONS: FORMER CISKEI
It is hereby notified for general information that -
1. the Member of the Executive Council responsible for Economic Development and Environmental Affairs (DEDEA) has, in terms of section 12 of the Nature Conservation Act, 1987 (Act No. 10 of 1987) (Ciskei), determined that for the year 2011, the hunting season in the territory of the former Republic of Ciskei in respect of all species listed in Schedule 4 of the above Act shall be 01 June to 30 June, or as listed below.
DAILY BAG LIMITS IN FORMER CISKEI
It is hereby notified for general information that -
(1) In terms of section 10, read with Schedule 4, of the Nature Conservation Act, 1987 (Act No. 10 of 1987) (Ciskei),the daily bag limits for huntable wild animals in the territory of the former Republic of Ciskei, are as set out in the under-mentioned Schedule hereto.
???????????????????????????? Date: xxx
M. Jonas
MEC for Economic Development and Environmental Affairs

SCHEDULE 4

MAMMALS OPEN HUNTING SEASON DAILY BAG LIMIT
Baboon (Papio ursinus) 1 January - 31 December Unrestricted
Black-backed jackal (Canis mesomelas) 1 January - 31 December Unrestricted
Blesbok (Damaliscus dorcas phillipsi) 1 January - 31 December Unrestricted
Blue Wildebeest (Connochaetes taurinus) 1 January - 31 December Unrestricted
Bushbuck ram (Tragelaphus scriptus) 1 June - 30 June 1
Bushpig (Potamochoerus porcus) 1 January - 31 December Unrestricted
Cape hare (Lepus capensis) 1 June - 30 June 2
Caracal (Caracal caracal) 1 January - 31 December Unrestricted
Fallow deer (Cervus dama) 1 January - 31 December Unrestricted
Grey duiker ram (Sylvicapra grimmia) 1 June - 31 July 1
Impala (Aepyceros melampus) 1 January - 31 December Unrestricted
Kudu (Tragelaphus strepsiceros) 1 June - 31 July 1
Mountain reedbuck (Redunca fulvorufula) 1 June - 31 July 1
Scrub hare (Lepus saxatilis) 1 June - 31 July 2
Springbok (Antidorcas marsupialis) 1 January - 31 December Unrestricted
Steenbok ram (Raphicerus campestris) 1 June - 31 July 1
Vervet monkey (Cercopithecus aethiops) 1 January - 31 December Unrestricted
Warthog (Phacochoerus africanus) 1 January - 31 December Unrestricted
BIRDS
HUNTING SEASON DAILY BAG LIMIT
Cape francolin (Pternistis capensis) 1 March - 31 July 4
Cape shoveller (Anas smithii) 1 May - 31 July 2
Cape turtle dove (Streptopelia capicola) 1 January - 31 December Unrestricted
Cape teal (Anas capensis) 1 May - 31 July 2
Egyptian goose (Alopochen aegyptiacus) 1 January - 31 July 5
Grey-wing partridge (Scleroptila africanus) 1 April ? 30 June 4
Helmeted guineafowl (Numida meleagris) 1 May - 31 August 5
Laughing dove (Streptopelia senegalensis) 1 January - 31 December Unrestricted
Orange River partridge (Scleroptila levaillantoides) 1 January - 31 May 4
Pied crow (Corvus albus) 1 January - 31 December Unrestricted
Pied starling (Spreo bicolor) 1 January - 31 December Unrestricted
Quail (Coturnix coturnix) 1 May - 31 August 10
Rameron pigeon (Columba arquatrix) 1 June - 31 July 5
Redbilled quelea (Quelea quelea) 1 January - 31 December Unrestricted
Redbilled teal (Anas erythrorhyncha) 1 May - 31 July 3
Red-eyed dove (Streptopelia semitorquata) 1 January - 31 December Unrestricted
Red-necked francolin (Pternistis afer) 1 May - 31 July 4
Red-wing partridge (Scleroptila levaillantii) 1 March - 31 July 4
Rock pigeon (Columba guinea) 1 January - 31 December Unrestricted
South African shelduck (Tadorna cana) 1 January - 31 March 2
Southern Pochard (Netta erythrophthalma) 1 May - 31 July 2
Spurwing goose (Plectropterus gambensis) 1 May - 31 July 2
White-faced duck (Dendrocygna viduata) 1 May - 31 July 2
Whitenecked raven (Corvis albicollis) 1 January - 31 December Unrestricted
Yellowbilled duck (Anas undulata) 1 May - 31 July 3

FORMER TRANSKEI
There is no hunting season for hunting in the territory of the former Republic of Transkei.

ADDENDUM
HUNTING PROCLAMATION: 2011
EXTRACTS FROM NATURE AND ENVIRONMENTAL CONSERVATION ORDINANCE 19 OF 1974
HUNTING SEASON FOR WILD ANIMALS
78. The MEC may by proclamation in respect of the province or any area therein specified in such proclamation
(a) each year determine the period in such year during which a species of wild animal specified in such proclamation may be hunted under the authority of a permit or license referred to in section 27(1)(a).
79. The MEC may by proclamation in respect of the province or any area therein specified in such proclamation and either indefinitely or for a specified period ?
(a) determine the number of any species of protected wild animal specified in such proclamation which may subject to the provisions of this ordinance be killed, captured or caught;
(b) if in his opinion it is necessary or desirable in the interests of nature and environmental conservation and subject to such conditions as he may deem fit suspend the operation of any provision of section 29 or of any other provision of this ordinance in so far as such provision relates to any species of fauna or flora specified in such proclamation;
(c) notwithstanding anything to the contrary contained in this ordinance, prohibit, control or restrict the hunting of wild animals or any species of wild animal;
(f) prohibit, restrict or regulate the transport of any wild animal specified in such proclamation.
82. (1) (b) The MEC may make regulations regulating and restricting the use of dogs in the hunting of any wild animal in any area in respect of which the operation of section 29 (l) has been suspended by proclamation under section 79 (b),
Section 42 of the Regulations (Provincial Notice No. 955 of 1975) state:
No owner of land in an area in which the application of section 29 (l) of the ordinance has been suspended by proclamation under section 79 (b) of the ordinance may permit the use of more than eight dogs over the age of one year and four dogs under the age of one year in any particular hunt on such land.
HUNTING OF PROTECTED WILD ANIMALS
27. (1) Subject to the provisions (2) and (3) no person shall hunt any protected wild animal ?
(a) during any hunting season, unless he is the holder of a licence in the prescribed form issued to him by the Director on payment of the prescribed fee, or
(b) at any other time unless he is the holder of a permit to do so.
27. (2) The provisions of subsection (1) (a) shall not apply to any owner of land, any relative of such owner or any full-time employee of such owner acting under the authority of such owner, in respect of any protected wild animal found on the land of such owner.
PROHIBITION ON KILLING OR CAPTURING OF WILD ANIMALS IN EXCESS OF DAILY BAG LIMIT
28. No person authorized by any provision of this ordinance to hunt any wild animal shall at any time kill or capture a greater number of any species of protected wild animal than the daily bag limit determined in respect of such species by proclamation under section 79 (a).
PROHIBITED WAYS OF HUNTING
29. No person shall, unless he is the holder of a permit authorizing him or her to do so, hunt any wild animal -
(a) by means of fire or poison;
(b) with the aid of artificial light;
(c) on or from a public road;
(d) by means of any trap;
(e) during the period between one hour after sunset on any day and one hour before sunrise on the following day;
(f) by means of any weapon in a public place within the jurisdiction of a local authority;
(g) by means of a fire-arm which discharges a rim-fire cartridge of a calibre less than five coma six millimetres;
(h) by means of a firearm that discharges more than two shots without being manually reloaded;
(i) by means of a bow-and-arrow;
(j) by means of a set gun or any other similar contrivance;
(k) by means of any device that injects an intoxicating or a narcotic agent or poison into such animal;
(l) by the use of a dog, except for the hunting of birds following or searching for any such animal which has been wounded;
(m) in the case of birds in or upon inland waters, by the use of a boat for the purpose of chasing or killing such birds;
Provided that in respect of the hunting of -
(i) rodents, the provision of paragraphs (a), (b), (d), (e) and (l);
(ii) any bird or other wild animal which is not an endangered or a protected wild animal, the provisions of paragraph (g), or
(iii) any such wild animal by a registered veterinary surgeon in the practice of his profession, the provisions of paragraph (k),
shall not apply.
33 (1) No person shall without a permit, use any motor vehicle or aircraft to hunt any wild animal or to hunt, disturb, drive or stampede any wild animal or animals for the purpose of filming or photographing such hunt, disturbance, drive or stampede or for any other purpose whatsoever.
PLEASE NOTE THE FOLLOWING:
1. Definitions:
?hunt? in relation to any wild animal means by any means whatsoever to hunt or search for, to kill, capture or attempt to kill or capture, or to pursue, follow or drive with intent to kill or capture, or to shoot at, poison, lie in wait for or wilfully disturb;
?poison? means any poison, preparation or chemical substance used to catch, immobilize, sterilize, kill or physically harm a wild animal;
?problem wild animal? means any animal proclaimed to be a problem wild animal in terms of section 79 (d) (black-backed jackal, caracal and vagrant dog);
?trap? means any trap, springtrap, snare, gin, cage, net, pitfall or birdlime and any other device or method whatsoever which can be used or adapted for the capture of wild animals;
?wild animal? means any live vertebrate or invertebrate animal (the egg or spawn of any such animal but excluding any ostrich used for farming purposes and the egg thereof) belonging to a non-domestic species and includes any such animal which is kept or has been born in captivity.
2. Porcupines and springhares are classified as rodents.
3. No Threatened or Protected Species (TOPS), (black wildebeest, bontebok, etc,) as listed in the regulations related to the National Environmental Management: Biodiversity Act, 2004, have been listed in this hunting proclamation, and may therefore only be hunted, captured or any other restricted activity may only be carried out, if you are in possession of a specific TOPS permit to perform such a restricted activity.
4. It is illegal to use an aircraft (helicopter) for any purpose whatsoever over public or private land, whether you have a CAE or not for the purposes as listed in regulation 33 (1) above without a permit.
5. No person may hunt on any land, of which he is not the owner, without the written permission of the landowner section 39.(1), (2).  Such written permission must reflect, the following:
(a) the full names and address of the owner concerned and of the person to whom it is granted, and
(b) the number and the species of wild animal, the date or dates and the land in respect of which it is granted,
and is signed and dated by such owner.
(3) The provisions of subsection (2) shall not apply in respect of permission granted in terms of subsection (1) to any relative or full-time employee of any owner of land.
6. Section 40 - no person shall on land of which he is not the owner hunt any wild animal or remove any such animal or the carcass of such animal from such land without the permission of the owner of such land granted in terms of section 39.
7. DEDEA office hours are as follows: Mondays-Thursdays 08:00-16:30 and Fridays 08:00-16:00
8. Contact details are as follows:
Cacadu District - Port Elizabeth 041 508 5803 Amathole District - East London 043 707 4068
Cacadu District - Jeffreys Bay 042 292 0339 Chris Hani District - Queenstown 045 808 4016
Cacadu District - Graaff-Reinet 049 892 3755 Chris Hani District - Queenstown 082 461 4087
Cacadu District - Grahamstown 046 622 7216 Joe Gqabi District - Aliwal North 051 633 2901
COMMENTS:
If you wish to comment or make suggestions on the content of the hunting proclamation, written representations must reach the Department of Economic Development and Environmental Affairs (DEDEA) before, or no later than, 31 October of any year, to be taken into consideration for the following years hunting proclamation.  They may be forwarded to any of the DEDEA offices or e-mailed to Tim de Jongh at Tbone.deJongh@deaet.ecape.gov.za or faxed to 086 612 5044.
Any individual, organization or association may forward comments.

Post Reply

Return to “Noord-Kaap/Northern Cape”